KARAR NO: 2 Yatırım Vekaleti

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 30.06.2018
KARAR NO : 2
KARAR KONUSU : Yatırım Vekaleti

İLGİ

TALEP TARİHİ : 24.05.2018
TALEP NO : 43890421-010.03-E.6999
TALEP KONUSU : Mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı (Ek-1)
TALEP SAHİBİ : BDDK

KARAR:

TKBB aracılığıyla kurulumuza gönderilen BDDK’nın ilgili ve ekteki yönetmelik taslağı görüşüldü ve değerlendirildi.

 1. Madde 3 (1) b’deki “beklenen kâr” ifadesinin “tahmini kâr” şeklinde değiştirilmesinin ve aynı değişikliğin taslağın tamamına uygulanmasının uygun olacağı üyelerin çoğunluğunca mütalaa edilmektedir.

  GEREKÇE:

  “Beklenen kâr” ifadesi faizde olduğu gibi sabit bir getiriyi çağrıştırmaktadır.

 1. Aynı fıkranın sonundaki “veya tutarı” ifadesinin kaldırılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

  “Tutar” kelimesi sabit bir getiriyi çağrıştırmaktadır.

 1. Madde 6 (2)’deki “Katılma hesapları, kâr zarar ortaklığı sözleşmesine veya tüzel kişi müşterilerle akdedilecek vekâlet sözleşmesine dayalı olarak açılabilir” ifadesinde “vekalet sözleşmesi” ibaresinden önce “gerçek projeler üzerinden yapılan” ifadesinin konulmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

  Yatırım vekaletinin gerçek projeler üzerinden yapılmaması, katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarına uygun olmayan sabit getiri anlamına gelmektedir.

 1. Yönetmelik taslağının Madde 6 (2)’de belirtilen “Yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olarak açılan katılma hesaplarına; kamu/özel nitelikli kurum ve kuruluşlar, fonlar ve tüzel kişi müşterilerden fon kabul edilebilir. Bu hesaplara yatırılabilecek asgari tutar, Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir…” kaydına ilave olarak, bir katılım bankasının yatırım vekaleti ile işletebileceği azami fonun, bankanın mudarebe esaslı kâr ve zarara katılma hesaplarının belirli bir oranını geçmemesini sağlayacak bir ifadenin de mevzuata eklenmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

  Yatırım vekaletinin mudarebe yoluyla işletilen fonların yerini almaması ve katılım bankacılığının belkemiğini oluşturan katılma hesaplarının büyük oranda ortadan kalkmaması için böyle bir sınırlama yerinde olacaktır. Bu konuda uluslararası katılım bankacılığı standartlarında zaman zaman esas alınan üçte birlik oran benimsenebilir.

 1. Yönetmelik taslağında yer alan “vekalet” ifadelerinin “yatırım vekaleti” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

  Yönetmelik taslağında yer alan işlemi “yatırım vekaleti” kavramı daha açık ve net bir şekilde tanımlamaktadır.

SONUÇ:

Kurulumuza gönderilen “Mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı”nın yukarıdaki mülahazalar çerçevesinde katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarına aykırı olmadığına karar verilmiştir.

En doğrusunu Yüce Allah bilir.