KARAR NO: 49 Global Endeks Değerlendirmeleri

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 21.04.2022
KARAR NO : 49
KARAR KONUSU : Global Endeks Değerlendirmeleri

İLGİ

TALEP TARİHİ : 28.03.2022
TALEP NO : E-63862138-804.01-2909
TALEP KONUSU : Global Endeks Değerlendirmeleri
TALEP SAHİBİ : TKBB

TALEP ÖZETİ:

Bilindiği üzere Katılım Bankaları tarafından TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden alım/satıma konu edilebilecek fonlara ilişkin Birliğimiz Mesleki Tanzim Kararı 22/07/2020 tarih ve 293 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. İlgili karara istinaden oluşturulan fon listesi Birlik web sitesinde yayımlanmaktadır.

Yatırım fonlarının port föylerine dahil edilecek olan pay senetleri için Danışma Kurulumuz tarafından yayımlanmış olan Pay Senedi Standardı dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte gelen değerlendirme talebi ile Birliğimize başvuruda bulunan bazı yatırım fonlarının izahnamelerinde yabancı ortaklık paylarına da yer verildiği tespit edilmiştir. Yabancı payların portföylere alınmasına yönelik olarak bir karar oluşturulmamış olması sebebiyle uygulama birliği açısından farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Ekte uluslararası sermaye piyasalarından yapılan işlemlerde referans olarak en fazla kullanılan İslami endeksler ve bu endekslere ait kural setleri verilmektedir. Söz konusu kural setlerinin, TKBB Danışma Kurulunun yayınlamış olduğu Pay Senedi Standardına uyum açısından değerlendirilmesi Yatırım Fonlarının portföylerine alınacak hisse senetlerinin belirlenmesinde önem arz etmektedir.

Bu minvalde ilgi ekinde yer alan endekslerin Pay Senedi standardı göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve standart ile uyumlu olanların, yabancı ortaklık paylarının alım ve satımı konusunda referans kabul edilebilmesi hususlarının Kurulunuzca değerlendirilmesi.

KARAR:

Danışma Kurulumuz hazırlamış olduğu “Pay Senedi İhracı ve Alım Satımı Standardı”nda katılım finansı ilkelerine uygun olan şirketlerde aranması gereken ölçütleri belirlemiştir. Standart kapsamında, söz konusu ölçütleri taşıyan şirketlere ait pay senetlerinin alınıp satılması ve bunlara aracılık edilmesi uygun görülmüştür. Katılım finansı ilkelerine uygunluk açısından şirketlerin yurtiçi veya yurtdışında faaliyet göstermesi arasında bir fark yoktur. Bu sebeple yurtdışında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ait pay senedine yatırım yapılması, Danışma Kurulu tarafından yayımlanan “Pay Senedi İhracı ve Alım Satımı Standardı”na uygun olmasına bağlıdır. Bu tür yatırım yapacak katılım finans kuruluşları söz konusu pay senetlerinin adı geçen standarda uygunluğu hususunu kendi danışma komitelerinden alacakları rapor ile tespit etmelidirler.

En doğrusunu Yüce Allah bilir.