KARAR NO: 24 Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredisi

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 06.07.2020
KARAR NO : 24
KARAR KONUSU : Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredisi

İLGİ

TALEP TARİHİ : 08.06.2020
TALEP NO : 63862138-804.01-E.9
TALEP KONUSU : Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredisi Ürün İcazet Başvurusu
TALEP SAHİBİ : TKBB-Türk Eximbank

TALEP ÖZETİ:

İlgi yazıda Türk Eximbank tarafından murabaha yoluyla kullandırılmak istenen Katılım Finansı Yatırım Kredisinin süreç ve belgelerinin ve özellikle de fon kullanacak taraflarla yapılacak “Genel Murabaha Anlaşmasının” katılım finansı ilke ve prensiplerine göre uyumu ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi talep edilmektedir.

KARAR:

Türk Eximbank tarafından, değerlendirilmek üzere tarafımıza iletilen belgeler Danışma Kurulunca incelenmiş ve düzenlenmesi gereken hususlar belirtilerek Türk Eximbank’a iletilmiştir. Türk Eximbank tarafından ilgili düzeltmeler yapılarak Kurulumuza tekrar iletilen belgeler tarafımızca incelenmiş ve ürünün ekte sunulan haliyle katılım finansı ilke ve standartlarına uygun olduğuna karar verilmiştir.

GEREKÇE:

25.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 19. maddesinin 10. fıkrasında kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz yöntemlerle sağlamış oldukları kaynaklarla sınırlı olmak üzere, müşterilerine faizsiz finans ürünleri ile finansman sağlamasına izin verilmiştir. Bu kapsamda Türk Eximbank tarafından Kurulumuza iletilen murabaha temeline dayalı  Katılım Finansı Yatırım Kredisi ürününün süreç ve belgelerinin Danışma Kurulunca hazırlanmış “Murabaha” standart taslağında belirtilen ilkelere ve katılım finansı ilke ve standartlarına aykırılık teşkil etmediği mütalaa edilmiştir.