KARAR NO: 18 Murabaha Akdinden Doğan Vadeli Borçtan İndirim Yapılması

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 04.10.2019
KARAR NO : 18
KARAR KONUSU : Murabaha Akdinden Doğan Vadeli Borçtan İndirim Yapılması

İLGİ

TALEP TARİHİ : 20.09.2019
TALEP NO : 63862138-622-E.22
TALEP KONUSU : Kredilerin Yeniden Yapılandırılması
TALEP SAHİBİ : TKBB- Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

TALEP ÖZETİ:

TKBB’nin ilgi yazısı ekinde yer alan katılım bankası müşterisinin murabaha akdinden doğan vadeli borcundan, piyasada oluşan yeni şartlara bağlı olarak indirim yapılmasına dair talebinin katılım bankacılığı ilkeleri açısından incelenmesi ve Danışma Kurulu görüşünün bildirilmesi.

KARAR:

Katılım bankasının murabaha işlemlerinden doğan alacaklarından borçlu lehine indirimde bulunması caizdir. Bununla birlikte satım akdinde satış bedeli tarafların rızasıyla açıkça belirlendiği için indirim yapmaya mecbur değildir.

GEREKÇE:

Murabaha bir tür satım akdidir ve satım akdinde satış bedeli tarafların rızasıyla açıkça belirlendikten sonra akdin bu bedel üzerinden tamamlanması esastır. Bu akde bağlı olarak doğan ödeme borcunun borçlu tarafından peşin ise derhal; vadeli ise vadesinde ödenmesi gerekir. Ancak alacaklının alacağının bir kısmından veya tamamından müşteri lehine feragat ederek borçluyu ibra etmesi mümkündür. Bununla birlikte alacaklı hiçbir zaman alacağından kısmen veya tamamen vazgeçme anlamı taşıyan bir hukuki işlemde bulunmak mecburiyetinde değildir. Netice itibariyle katılım bankasının istediği takdirde alacağında indirim yapması veya yapmaması fıkhi ilkelere aykırılık taşımaz.

En doğrusunu Yüce Allah bilir.